Zaloguj się do serwisu:

Login:

Hasło:


(Archiwum) Rokowania na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Zwierzyńcu przy ul. Partyzantów

21.11.2011


 

 

Rokowania odbędą się w dniu 01.12.2011 r. o godz. 900 w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1.

 

Rokowaniami objęto :

1. Sprzedaż budynku Ośrodka  Zdrowia o pow. użytkowej 792,59 m2, garażu 4-ro  stanowiskowego o pow. użytkowej 47 m2 położonych w Zwierzyńcu przy ul. Partyzantów 11 o łącznej wartości 836 061,75 zł – co stanowi 82,50 % wartości całkowitej nieruchomości.

 

2. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nr ew. 660/1 i 660/3 zabudowanych budynkami i budowlami Ośrodka Zdrowia o łącznej powierzchni 0,3367 ha i o łącznej wartości 317 063,25 zł – co stanowi 27,50 % wartości całkowitej nieruchomości.


 

 

Rokowania odbędą się w dniu 01.12.2011 r. o godz. 900 w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1.

 

Rokowaniami objęto :

1. Sprzedaż budynku Ośrodka  Zdrowia o pow. użytkowej 792,59 m2, garażu 4-ro  stanowiskowego o pow. użytkowej 47 m2 położonych w Zwierzyńcu przy ul. Partyzantów 11 o łącznej wartości 836 061,75 zł – co stanowi 82,50 % wartości całkowitej nieruchomości.

 

2. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości o nr ew. 660/1 i 660/3 zabudowanych budynkami i budowlami Ośrodka Zdrowia o łącznej powierzchni 0,3367 ha i o łącznej wartości 317 063,25 zł – co stanowi 27,50 % wartości całkowitej nieruchomości.

Wysokość pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 25 % wartości nieruchomości a roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz 654).

Terminy przeprowadzonych przetargów na wyżej wymienioną nieruchomość : 29.09.2011 r.; 31.10.2011 r.

Pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać do dnia 30.11.2011 r.

w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec.

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów

w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży w wys. 10% ceny wywoławczej na konto Gminy Zwierzyniec nr 11 9644 1062 2005 6200 5197 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu O/Zwierzyniec do 28.11.2011 r. włącznie.

Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środka na rachunek bankowy gminy.

Ogólne warunki rokowań :

1. pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania - nie otwierać przed 01 grudnia 2011 r.” Zgłoszenie do rokowań powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- oznaczenie położenia nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy (z podaniem adresu i numerów działek gruntu);

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

2. Zaliczka wniesiona przez uczestnika, który rokowania wygrał, zostanie zaliczona na poczet nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia Burmistrz Zwierzyńca może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

3. Przy przeprowadzeniu rokowań komisja w obecności uczestników:

- podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki;

- otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań;

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań;

- ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

4. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia;

- nie odpowiadają warunkom rokowań;

- zostały złożone po wyznaczonym terminie;

- nie zawierają danych wymienionych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodu wpłaty zaliczki;

- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

5. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

6. Dodatkowe propozycje złożone przez uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

7. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

8. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybrała nabywcy, z zastrzeżeniem pkt.9.

9. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

10. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

11. Uczestnicy rokowań zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwo do występowania w ich imieniu.

12. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

13. Koszty aktu notarialnego i opłatę sądowa ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UM w Zwierzyńcu p. nr 4 lub telefonicznie pod nr (084) 6872 011, wew. 36

Burmistrz Zwierzyńca zastrzega niniejszym, że przysługuje mu prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Komentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisu


Kursy walut

NBP 2020-08-11
USD 3,7393 +0,24%
EUR 4,4023 -0,26%
CHF 4,0843 -0,03%
GBP 4,8904 +0,05%
Wspierane przez Money.pl

Giełda

GPW

2020-08-11

WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Statystyki GPW


Największe wzrosty  2020-08-11
Walor Kurs Zm.[%] Obrót [mln]
PGO SA Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
Atrem SA
Magna Polonia SA
Solar Company SA
Wspierane przez Money.pl

Plan Miasta