Zaloguj się do serwisu:

Login:

Hasło:


(Archiwum) II rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Zwierzyńcu.

21.12.2012


 

 

 

BURMISTRZ ZWIERZYŃCA

ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Zwierzyńcu.

 

Rokowania odbędą się w dniu 08.01.2013 r. o godz. 900 dla nieruchomości wymienionych w pkt I, w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1.

            Rokowaniami objęto :

I. Sprzedażnieruchomości obejmującej działki gruntu, oznaczone w ewidencji gruntów numerami : 660/1 oraz 660/3 o łącznej powierzchni 0,3367 ha, zabudowane budynkiem byłego ośrodka zdrowia, budynkiem garażowym i budowlami, położone w obrębie ewidencyjnym nr 001 miasta Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowych nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00011727/8 oraz ZA1Z/00095985/6.

Cena nieruchomości wynosi 938 405,00 zł


II. Opis nieruchomości: Nieruchomości zabudowane budynkiem byłego ośrodka zdrowia, budynkiem garażowym i budowlami położone są w Zwierzyńcu przy ul. Partyzantów 11 (centrum miejscowości). Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna i działki niezabudowane. Dojazd od ul. Partyzantów.

III. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomości, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec oznaczone są symbolem:

U  – usługi publiczne i komercyjne z zielenią towarzyszącą, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w przepisach odrębnych

            Terminy przeprowadzonych przetargów na wyżej wymienioną nieruchomość : 26.10.2012 r.; 29.11.2012 r. oraz rokowań – 18.12.2012 r.

Pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać do dnia 08.01.2013 r.

w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec.

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów

w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży w wys. 10% ceny wywoławczej na konto Gminy Zwierzyniec nr 11 9644 1062 2005 6200 5197 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu O/Zwierzyniec do 07.01.2013 r. włącznie.

Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środka na rachunek bankowy gminy.

Ogólne warunki rokowań :

1. pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania - nie otwierać przed 08 stycznia 2013 r.” Zgłoszenie do rokowań powinno zawierać :

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- oznaczenie położenia nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy (z podaniem adresu i numerów działek gruntu);

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

2. Zaliczka wniesiona przez uczestnika, który rokowania wygrał, zostanie zaliczona na poczet nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia Burmistrz Zwierzyńca może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

3. Przy przeprowadzeniu rokowań komisja w obecności uczestników:

- podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki;

- otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań;

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań;

- ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

4. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia;

- nie odpowiadają warunkom rokowań;

- zostały złożone po wyznaczonym terminie;

- nie zawierają danych wymienionych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodu wpłaty zaliczki;

- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

5. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

6. Dodatkowe propozycje złożone przez uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

7. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

8. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybrała nabywcy, z zastrzeżeniem pkt.9.

9. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

10. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

11. Uczestnicy rokowań zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwo do występowania w ich imieniu.

12. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

13. Koszty aktu notarialnego i opłatę sądowa ponosi nabywca.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UM w Zwierzyńcu p. nr 4 lub telefonicznie pod nr (084) 6872 011, wew. 36

 

Burmistrz Zwierzyńca zastrzega niniejszym, że przysługuje mu prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Komentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisu


Kursy walut

NBP 2020-07-15
USD 3,9570 +0,02%
EUR 4,4916 +0,38%
CHF 4,2117 +0,26%
GBP 4,9576 -0,62%
Wspierane przez Money.pl

Giełda

GPW

2020-07-15

WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Statystyki GPW


Największe wzrosty  2020-07-15
Walor Kurs Zm.[%] Obrót [mln]
Pharmena SA Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
Sunex SA
CI Games SA
Magna Polonia SA
Wspierane przez Money.pl

Plan Miasta