Zaloguj się do serwisu:

Login:

Hasło:


(Archiwum) II rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Zwierzyńcu

20.11.2012


 

 

BURMISTRZ ZWIERZYŃCA

ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Zwierzyńcu.

 

Rokowania odbędą się w dniu 29.11.2012 r. o godz. 900 dla nieruchomości wymienionych w pkt I i o godz. 1000 dla nieruchomości wymienionych w  pkt II, w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1.

           


Rokowaniami objęto :

I. Sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr 2/1 o pow. 0,2037 ha; 2/3 o pow. 0,7541 ha położonych w Zwierzyńcu, przy ul. Zdrowotnej, przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo - usługową i stanowiących własność Gminy Zwierzyniec na podstawie księgi wieczystej nr ZA1Z/00074606/3.

Ceny nieruchomości wynoszą odpowiednio: nr 2/1 – 77 875,60 zł; nr 2/3 – 259 466,35 zł.

Terminy przeprowadzonych przetargów i rokowań na wyżej wymienione nieruchomości : 28.06.2012 r.; 10.08.2012 r. i 27.09.2012 r.

II. nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2/8 o pow. 0,6093 ha; 2/9 o pow. 0,5077 ha; 208 oraz 2/10 o pow. 0,2905 ha położonych w Zwierzyńcu, przy ul. Źródlanej, przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo - usługową i stanowiących własność Gminy Zwierzyniec na podstawie księgi wieczystej nr ZA1Z/00074606/3.

Ceny nieruchomości wynoszą odpowiednio: nr 2/8 – 330 405,98 zł; 2/9 – 239 878,78 zł; nr 2/10 – 136 579,26 zł.

Terminy przeprowadzonych przetargów i rokowań na wyżej wymienione nieruchomości : 24.07.2012 r., 04.09.2012 r. i 08.10.2012 r.

Pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać do dnia 28.11.2012 r.

w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec.

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów

w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży w wys. 10% ceny wywoławczej na konto Gminy Zwierzyniec nr 11 9644 1062 2005 6200 5197 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu O/Zwierzyniec do 26.11.2012 r. włącznie.

Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środka na rachunek bankowy gminy.

Ogólne warunki rokowań :

1. pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania - nie otwierać przed 28 października 2012 r.” Zgłoszenie do rokowań powinno zawierać :

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- oznaczenie położenia nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy (z podaniem adresu i numerów działek gruntu);

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

2. Zaliczka wniesiona przez uczestnika, który rokowania wygrał, zostanie zaliczona na poczet nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia Burmistrz Zwierzyńca może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

3. Przy przeprowadzeniu rokowań komisja w obecności uczestników:

- podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki;

- otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań;

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań;

- ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

4. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia;

- nie odpowiadają warunkom rokowań;

- zostały złożone po wyznaczonym terminie;

- nie zawierają danych wymienionych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodu wpłaty zaliczki;

- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

5. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

6. Dodatkowe propozycje złożone przez uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

7. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

8. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybrała nabywcy, z zastrzeżeniem pkt.9.

9. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

10. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

11. Uczestnicy rokowań zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwo do występowania w ich imieniu.

12. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

13. Koszty aktu notarialnego i opłatę sądowa ponosi nabywca.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UM w Zwierzyńcu p. nr 4 lub telefonicznie pod nr (084) 6872 011, wew. 36

 

Burmistrz Zwierzyńca zastrzega niniejszym, że przysługuje mu prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Komentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisu


Kursy walut

NBP 2020-07-15
USD 3,9570 +0,02%
EUR 4,4916 +0,38%
CHF 4,2117 +0,26%
GBP 4,9576 -0,62%
Wspierane przez Money.pl

Giełda

GPW

2020-07-15

WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Statystyki GPW


Największe wzrosty  2020-07-15
Walor Kurs Zm.[%] Obrót [mln]
Pharmena SA Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
Sunex SA
CI Games SA
Magna Polonia SA
Wspierane przez Money.pl

Plan Miasta