Zaloguj się do serwisu:

Login:

Hasło: 

 

Burmistrz Zwierzyńca

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

 

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkiem byłej przychodni zdrowia o pow. użytkowej 792,59 m2, budynkiem garażowym o pow. użytkowej 47,00 m2, na działkach     o numerach ewidencyjnych 660/1 oraz 660/3 o łącznej powierzchni 0,3367 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 001 miasta Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowych nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00011727/8 oraz ZA1Z/00095985/6.

 

Cena brutto nieruchomości wynosi 1 030 600,00 zł.


 

BURMISTRZ ZWIERZYŃCA,

 

na podstawie art. 4 pkt 9 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży

 


 

 

BURMISTRZ ZWIERZYŃCA

ogłasza I rokowania na sprzedaż budynku po byłej przychodni zdrowia.

 

Rokowania odbędą się w dniu 23.01.2014 r. o godz. 1000 dla nieruchomości wymienionych w pkt I, w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1.

Rokowaniami objęto :

I.Sprzedażnieruchomości zabudowanych budynkiem byłej przychodni zdrowia o pow. użytkowej 792,59 m2, budynkiem garażowym o pow. użytkowej 47,00 m2, na działkach o numerach ewidencyjnych 660/1 oraz 660/3 o łącznej powierzchni 0,3367 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 001 miasta Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowych nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00011727/8 oraz ZA1Z/00095985/6.

Cena nieruchomości wynosi 752 338,00

II. Opis nieruchomości:Nieruchomości zabudowane budynkiem byłej przychodni zdrowia, budynkiem garażowym położone są w Zwierzyńcu przy ul. Partyzantów 11 (centrum miejscowości turystycznej). Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna i działki niezabudowane. Dojazd od ul. Partyzantów.


 

Burmistrz Zwierzyńca

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w niżej wymienionej nieruchomości:

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej o pow. użytkowej 367,20 m2, na działce o numerze ewidencyjnym 2828          o powierzchni 0,3300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 007 Topólcza. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie decyzji komunalizacyjnej nr GN-Z.7532.1.65.2012.PC

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej,       o konstrukcji drewnianej. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna i zagrodowa oraz działki niezabudowane. Dojazd od drogi powiatowej Zwierzyniec - Szczebrzeszyn.

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym studium kierunków i uwarunkowań przeznaczona jest pod usługi.

 

Cena brutto wynosi 147 900,00 zł.

Wadium wynosi 14 790,00 zł


 

Burmistrz Zwierzyńca

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

 

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkiem byłej przychodni zdrowia o pow. użytkowej 792,59 m2, budynkiem garażowym o pow. użytkowej 47,00 m2, na działkach     o numerach ewidencyjnych 660/1 oraz 660/3 o łącznej powierzchni 0,3367 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 001 miasta Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowych nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00011727/8 oraz ZA1Z/00095985/6.

 

Cena brutto nieruchomości wynosi 824 480,00 zł.

Wadium wynosi 82 448,00 zł.


 

 

Burmistrz Zwierzyńca

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w niżej wymienionej nieruchomości:

 

Oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości o pow. 0,36 ha, z przeznaczeniem na usługi motoryzacyjne, z działki położonej w Zwierzyńcu, przy ul. mjr T. Chodorowskiego i Bat. Chłopskich oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 560/18 o pow. 1,9167 ha.

A 92-U/MN – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW ZA1Z/00091939/1.

 

Cena brutto nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste wynosi 144 500,00 zł.

Wadium wynosi 14 450,00 zł

 

 


 

 

 

 

O G ŁO S Z E N I E

Burmistrz Zwierzyńca

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkiem byłej przychodni zdrowia o pow. użytkowej 792,59 m2, budynkiem garażowym o pow. użytkowej 47,00 m2, na działkach     o numerach ewidencyjnych 660/1 oraz 660/3 o łącznej powierzchni 0,3367 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 001 miasta Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowych nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00011727/8 oraz ZA1Z/00095985/6.

Cena brutto nieruchomości wynosi 1 267 638,00 zł.

Wadium wynosi 126 763,80 zł.

Opis nieruchomości:Nieruchomości zabudowane budynkiem byłego ośrodka zdrowia, budynkiem garażowym i budowlami położone są w Zwierzyńcu przy ul. Partyzantów 11 (centrum miejscowości). Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna i działki niezabudowane. Dojazd od ul. Partyzantów.

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomości, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec oznaczone są symbolem:

U  – usługi publiczne i komercyjne z zielenią towarzyszącą, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w przepisach odrębnych.


 

 

BURMISTRZ ZWIERZYŃCA,

 

na podstawie art. 4 pkt 9 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży

 

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości:

I. obejmujące działkę gruntu, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 277/48                o powierzchni 0,1535 ha położona w obrębie ewidencyjnym nr 001 miasta Zwierzyniec. Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie zalewu RUDKA, w miejscowości Zwierzyniec. Otoczenie nieruchomości stanową tereny niezabudowane. Dojazd gminną drogą gruntową. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00090457/1.

Nieruchomość, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem:

048 KDD – komunikacja dojazdowa.

II. Forma zbycia – sprzedaż bezprzetargowa

III. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

b. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

IV. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.


 

 

Burmistrz Zwierzyńca

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

I. nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości  Zwierzyniec, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 632/10 o pow. 0,1212 ha położonych, przy ul. Rynek i Armii Krajowej i stanowiąca własność Gminy Zwierzyniec na podstawie KW nr ZA1Z/00060643/3.

Cena brutto nieruchomości wynosi 102 829,97 zł

Wadium wynosi 10 283,00 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym z częściową adaptacją na pomieszczenia biurowe położona w Zwierzyńcu przy ul. Rynek i Armii Krajowej (centrum miejscowości). Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna oraz usługowa. Dojazd od ul. Rynek.

Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec oznaczone jest symbolem:

MN/U  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

II. nieruchomości gruntowe oznaczone numerami ewidencyjnymi nr 2/3 o pow. 0,7541 ha; 2/8 o pow. 0,6093 ha; 2/9 o pow. 0,5077 ha; 208 oraz 2/10 o pow. 0,2905 ha położonych           w Zwierzyńcu, przy ul. Zdrowotnej i Źródlanej, przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo - usługową i stanowiących własność Gminy Zwierzyniec na podstawie księgi wieczystej nr ZA1Z/00074606/3.


 

 

BURMISTRZ ZWIERZYŃCA

ogłasza III rokowania na sprzedaż budynku po byłej przychodni zdrowia.

 

Rokowania odbędą się w dniu 20.02.2013 r. o godz. 1100 dla nieruchomości wymienionych w pkt I, w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1.

Rokowaniami objęto :

I. Sprzedażnieruchomości zabudowanych budynkiem byłej przychodni zdrowia o pow. użytkowej 792,59 m2, budynkiem garażowym o pow. użytkowej 47,00 m2, na działkach o numerach ewidencyjnych 660/1 oraz 660/3 o łącznej powierzchni 0,3367 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 001 miasta Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowych nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00011727/8 oraz ZA1Z/00095985/6.

Cena nieruchomości wynosi 938 405,00 zł


 

 

 

BURMISTRZ ZWIERZYŃCA

ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Zwierzyńcu.

 

Rokowania odbędą się w dniu 08.01.2013 r. o godz. 900 dla nieruchomości wymienionych w pkt I, w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1.

            Rokowaniami objęto :

I. Sprzedażnieruchomości obejmującej działki gruntu, oznaczone w ewidencji gruntów numerami : 660/1 oraz 660/3 o łącznej powierzchni 0,3367 ha, zabudowane budynkiem byłego ośrodka zdrowia, budynkiem garażowym i budowlami, położone w obrębie ewidencyjnym nr 001 miasta Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowych nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00011727/8 oraz ZA1Z/00095985/6.

Cena nieruchomości wynosi 938 405,00 zł


 

 

BURMISTRZ ZWIERZYŃCA

ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Zwierzyńcu.

 

Rokowania odbędą się w dniu 29.11.2012 r. o godz. 900 dla nieruchomości wymienionych w pkt I i o godz. 1000 dla nieruchomości wymienionych w  pkt II, w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1.

           


 

O G ŁO S Z E N I E

 

Burmistrz Zwierzyńca

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

 

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości obejmujące działki gruntu, oznaczone w ewidencji gruntów numerami : 660/1 oraz 660/3   o łącznej powierzchni 0,3367 ha, zabudowane budynkiem byłego ośrodka zdrowia, budynkiem garażowym i budowlami, położone w obrębie ewidencyjnym nr 001 miasta Zwierzyniec. Gmina Zwierzyniec jest właścicielem przedmiotowych nieruchomości na podstawie KW Nr ZA1Z/00011727/8 oraz ZA1Z/00095985/6.


Cena brutto nieruchomości wynosi 1 243 025,70 zł.

 


 

Burmistrz Zwierzyńca

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości


 

 

O G ŁO S Z E N I E

Burmistrz Zwierzyńca

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Nieruchomość położona przy ul. Zdrowotnej,  w miejscowości  Zwierzyniec, oznaczona w ewidencji  gruntów numerem  10 o pow. 0,1384 ha położona w Zwierzyńcu i stanowiąca własność Gminy Zwierzyniec na podstawie decyzji komunalizacyjnej nr RR.Z.IV/7723-2/76/05


 

O G ŁO S Z E N I E

Burmistrz Zwierzyńca

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Nieruchomość położona w miejscowości  Żurawnica, oznaczona w ewidencji  gruntów numerem  653 o pow. 0,1400 ha położona w Żurawnicy i stanowiąca własność Gminy Zwierzyniec na podstawie decyzji komunalizacyjnej nr RR.Z.IV/7710-I/85/05


 

O G ŁO S Z E N I E

Burmistrz Zwierzyńca

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

I. nieruchomości położone w miejscowości  Zwierzyniec, oznaczone w ewidencji  gruntów numerami:


 

 

Nieruchomość położona we miejscowości Żurawnica oznaczona w ewidencji gruntów nr. działki 653 o powierzchni 0,14 ha., stanowiąca własność Gminy Zwierzyniec na podstawie decyzji komunalizacyjnej RR.Z.IV/7710-1/85/05


 

 

Nieruchomości położone w miejscowości  Zwierzyniec oznaczone w ewidencji gruntów nr działki 277/35 o powierzchni 0,3759 ha; 277/38 o powierzchni 0,2099 ha; 277/39 o powierzchni 0,0259 ha stanowiące własność Gminy Zwierzyniec na podstawie Księgi Wieczystej Nr 90457.


 

 

 

BURMISTRZ ZWIERZYŃCA ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Zwierzyńcu przy ul. Zdrowotnej i Źródlanej o wartości 685 294,50 zł.

 

Rokowania odbędą się w dniu 15.03.2012 r. o godz. 900 w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1.

Rokowaniami objęto :

sprzedaż działki przemysłowo - usługowej położonej w miejscowości Zwierzyniec, Gm. Zwierzyniec oznaczonej  nr ew. 2/5 o pow. 1,4075 ha o wartości 685 294,50 zł.

 

Terminy przeprowadzonych przetargów na wyżej wymienioną nieruchomość : 06.10.2011 r.; 17.11.2011 r., 08.12.2011.

Strona z 2 (rekordy od 1 do 20 z 23) > >>

Kursy walut

NBP 2020-10-28
USD 3,8860 +0,26%
EUR 4,5890 +0,25%
CHF 4,2742 +0,02%
GBP 5,0607 +0,06%
Wspierane przez Money.pl

Giełda

GPW

2020-10-28

WIG Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl

Statystyki GPW


Największe wzrosty  2020-10-28
Walor Kurs Zm.[%] Obrót [mln]
Decora SA Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl
ERG SA
Platynowe Inwestycje SE
Radpol SA
Wspierane przez Money.pl

Plan Miasta